و هو العزیز دوانتقام

  

“ آه ای شهیده ای که شهادت سپاه توست
جان را خدا شهید سپاه تو آفرید...“