بسم الله الرّحمان الرّحیم

 

عطر نفس های مبارک رجب و تقارن شب جمعه های مبارکش، حالا دیگر دم به دم تنفس صبحگاهی شعبان  ست و فرصت های بی بدیل نورانی اش؛ در ثانیه روزهای آخر در گذر.

و در وادی قلم، توفیقی سهم واژه های نیمه نبود تا حظی از بدون نیمه های رجب المرجب نصیبش باشد و بعد ...