--------------

مدتی ست که امام امت نامه ای ارزشمند را برای جوانان غربی فرستاده اند...