هو الحق

 روزهایی برای بودن در نیمه سکوت و خاموشی و تقبل نقش تماشاگری 

نه بی دلیل و بهونه...

و جور شدن فرصتی برای دیدن و شنیدن . شاید و باز هم شاید خوب.

  

عالم عجیب شده است!

شاید همین حسش هم کافی باشد تا بتوان در دل تکرار کرد :

" اسلام تماشاگر نمیخواهد "

  

صرف کسی را که ببیند و فقط ببیند و اثری از خوب دیدن در آن نباشد

که بشنود و فقط بشنود و اثری از خوب شنیدن در آن نباشد

و نداند " خوب " در باور اسلام متکی به حرکت است. از علم به عمل و دوباره و بارها و بارها.  و نداند که حرکت نکردن او، عالم را از عجیب بودن حرکتش به سمت خدا جدا نمی کند. عالمی حرکت میکند و او در زمره تنها کسانی می شود که به مقصد نرسیده اند.

  

 

 و کسی بود که میگفت : " نمیتوان نور را در ظلمت یافت پس به بهانه نورانی شدن، ظلمانی نشویم "

---------------------------------

پ. ن 1: برداشت آزاد نیست ولی اصلاحیه و تکمیل پذیرفتنی است

پ. ن 2: حرکت حتما به معنای ظهور اجتماعی نیست. البته این را من باب رفع تکلیف نگفتم

پ. ن 3: مدتی نبودن هم به نوبه خود خوب است به شرطها و شروطها. شاید زین پس کما فی السابق تک پستی عمل شود و شاید هم نه. در هرصورت دعاگوی کسانی هستیم که در راستای نورانی شدن ذهن و فکر و عمل نوشته اند و همچنان هم مینوسند. قلمتان پر نور