یا مالک

مرز و پرچم بهانه است. کافی ست اراده کنی تا مردمان به چشم خود ببینند، چگونه هر قطب نما، قبله نما می شود.

چه شرق و چه غرب ؛ جغرافیای تمام عالم از آن تو ست....