هو الحق

بهتر به عقب باز نگردیم مگر آنکه بخواهیم گذشته را از سر عبرت بخوانیم

نیازی نیست به سده و قرن و حتی 38 سال گذشته برگردیم ، همین حوالی 8 سال پیش هم کافی است

حتی اگر به قدر نیم نگاهی هم که باشد

ضرب سیلی محکم مردم به روی سبز فتنه و فتنه جویان کاملا مشخص است

   

بهتر که به عقب بازنگردیم والا اینبار تاریخ گذشتی نخواهد داشت

# اینجا- جمهوری- اسلامی- است!