الیه المصیر

  

“‌ پس به تقوا و ترس از خدا روی بیاورید، که رشته آن استوار، و دستگیره آن محکم،‌ و قله بلند آن پناهگاهی مطمئن می باشد. قبل از فرا رسیدن مرگ، خود را برای پیش آمدهای آن آماده سازید، پش از آنکه مرگ شما را دریابد،‌ آنچه لازمه ملاقات است فراهم آورید. زیرا مرگ پایان زندگی ست و هدف نهایی قیامت است .

مرگ برای خردمندان پند و اندر، و برای جاهلان وسیله عبرت آموزی ست، پیش از فرا رسیدن مرگ از تنگی قبر ها، و شدت غم و اندوه، و ترس از قیامت، و در هم ریختن استخوان ها،‌ و کر شدن گوش ها، و تاریکی لحد، و وحشت از آینده، و غم و اندوه فراوان در تنگنای گور،‌و پوشانده شدن آن با سنگ و خاک، چه میدانید؟!‌

پس ای بندگان خدا! خدا را! پروا کنید، که دنیا با قانون مندی خاصی می گذرد ،‌شما با قیامت به رشته ای اتصال دارید،‌گویا نشانه ای قیامت، آشکار میشود، و شما را در راه خود متوقف کرده، با زلزله هایش سر رسیده است، سنگینی بار آن را بر دوش شما نهاده، و رشته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده،‌ همه را از آغوش گرم دنیا خارج کرده است!...“

  

نهج البلاغه. خطبه 190

ترجمه استاد دشتی