هو الغنی

 

پی نوشتی که سر نوشت شد:

برای بعضی داشتن یک صفر بیشتر در برابر حقوقشان یا دارایی شان تمام هم و غم شان است و برای بعضی برداشتن یک صفر بیشتر از مالکیت اعتباری شان. نمیگوییم خوب است یا بد اما ... حواسمان باشد که میزانی پول برای کمک به یکدیگر کنار بگذاریم . صفرهایش مهم نیست . از اینجا به بعد جمع با بینهایت است وقتی میگویی قربه الی الله...