یا محول الحول و الاحوال

  

قلب شویم به سمت تو

آن هنگام که چشمان از نیافتن کم و کاستی در ملک مبارکت خسته و ناتوان به خودمان برمیگردند...

قلب شویم برای تو

آنجا که امواج خروشان به اراده ات رام میشوند و ما نجات میابیم از تمام بحرانها ...

قلب شویم در راه تو

آن سان که قومی بی پیغمبر ماند و به دنبال او رفتند تا به او بگویند : " از ما مکظوم نباش! ایمان آوردیم. تو فقط برگرد."

 

****

  

نه الان

نه اینجا

نه امسال

که همواره

تدبیر امورمان تنها به دست توست

در تمام عمرمان.

پس قلب شویم به سمت تو

برای تو

و در راه تو

تا حالهایمان نیکو شود

زیبا

خرم

دلنشین

در هنگامه هر تحویلی که تحول آفرین است

تحولی که

ما را به

تو

برساند

***نورزتان فاطمی***