هو الحق

 

امروز روزی که نفت ما ملی شد و ...

  

  ... چه روزی بشود آن روز که اقتصاد ما ملی شود

 

نقطه ؟؟!

تا سر خط فاصله زیادی مانده ...

هنوز سرمشقهای عزم و جهاد را شروع نکرده ام ...