به نام خدا

 

از 1 بهمن 93 قریب 2 ماه میگذرد و اکنون در روزهای پایانی سال 93 به نظرم رسید تا دوباره و چند باره این نامه را بخوانیم . نامه ای ارزشمند برای گسترش اسلام و تفکر آزاد در رابطه با آن.

این تنها یک اتفاق ساده نبوده است که بعد از مدتها بخواهد از یاد و خاطره ها پاک شود و یا با پایان امسال پرونده اش بسته شود . بلکه قرار است بارها و بارها بازپخش کنیم و بگوییم. سال 93 و 94 و .. نمیشناسد. مرز ندارد و محصور شدنی نیست.

دوباره در نامه بنگریم و طهارت علمی و عملی خود را نسبت به اسلام عزیز تقویت نماییم.

داریم به گردنه نزدیک میشویم !!

توصیه به صبر و رحمت فراموش نشود...