بسم الله

تصور کن باران ببارد و قطره ای بگوید دیگر قطرات که از من بهتر و پر آب تر اند . پس به وجود من چه نیازی ست ؟ آن وقت تصمیم بگیرد که دیگر نیاید . چه می شد؟ جز اینکه دیگر بارانی نمیبارید ؟

برای ما هم همینطور است . بعضی از حضور ها صرفا بودن است . نه از روی بی علمی . نه ! از سر عشق است  اما شاید خیلی هم کاری نتواند بکند جز روحیه دادن . جز اینکه منم با شما هستم . هر چند دست و پا شکسته . اصلا توانم همین قدر است . اینقدر که مطالب صحیح دیگران را تایید کنم و بازگو. خدا را چه دیدی شاید من هم در این راه رشد کردم و بزرگ شدم...

واقعیت زندگی این است که نمیتوان صورت مساله ها را پاک کرد و یا جا زد و یا نا امید شد. این ها راه نیست . بلکه تنها راه، حضور داشتن است . حتی حضوری گمنام  ولی اول برای خود و بعد برای دیگران . این یعنی خودسازی ولی نه با توهم و وسوسه و بدبینی بلکه با حرکت کردن در مسیر حق . شما تا راه نروی راه رفتن را یاد نمیگیری و نمیفهمی کجای راه رفتنت ایراد دارد . از فهم این ایراد نترس که این یک نشانه برای اصلاح است .

مثال اینکه شاید من کمترین توان را در عرصه مجازی داشته باشم ولی علاقه دارم همین کم من به نیرو و توان حق مدران بیفزاید . هیچ وقت نمی گویم که تمام حرفها و نوشته های من روشن و صحیح اند بلکه شاید نیمه تاریکی هم داشته باشند مغفول از نظر اما این دلیل نمی شود که همان قدر را که میدانم کاملا صحیح است عمل نکنم . 

ترس نیمه ای از راه ماست چون نمیدانیم چه پیش می آید و چه چیز انتظار ما را می کشد ولی به خاطر آن نباید نیمه دیگر را از دست داد . نیمه روشنی که ما را به مقابله و مواجهه ترس میکشاند . نیمه حق مدار. نیمه امید ...

راه درست خود سازی ست . اینکه حل مساله را جایگزین پاک کردن آن کنی . یاد بگیری که هیچ  توانی نیرویی ندارد مگر آنکه خداوند آن را توانا ساخته. اصلا کسی چه میداند که ته توان حق چقدر است؟ پس چرا با خودمان میگوییم من تمام توانم رابه کار بستم و نشد. اصلا تمام توان چیست؟ بله! باید خودمان رابا حق بسازیم . با ثبات و محکم . ان وقت میفهمیم ما توانی جز توان او نداریم .

یادآوری : عرصه جنگ نرم شوخی بردار نیست خصوصا که هیچ صحنه ایش شبیه جنگ نیست .دیده نمی شود . آهسته و آرام افکارت را نابود میکند .  در این راه دیدن درست لازم است پس به بصیرت افزایی یکدیگر کمک کنیم و...

حرف طولانی ست و حرکت ضروری. باید دشمن را شناخت . راه را شناخت . مبارزه هم شناخت. وقتی احراز شد که اینجا جنگ نرمی ست سرشار از مین و تله با هزاران کشته و مجروح آنوقت لحظه ای هم تامل نکن .

امر جهاد امری تاخیر پذیر نیست ...

یا علی