یا ولی المومنین

زمزمه های کرانه غدیر و فریادهای رسای ولایت اینک در جان زمان ما

من کنت مولاه فهذا علی مولاه ...