هو النور

 

از میان هزاران راهی که رفته ام

راهی که قدم هایم مطیع گام های شما باشد 

همان راهی ست که نرفته ام ...

و خرمشهر ها در پیش است ...