بسم رب الحسین

  

باید تابع ولی بود . وقتی مشروط تایید میشوی یعنی نقاط ضعفش آنقدری هست که نمیتوان آن را به صورت کامل تایید کرد . یعنی اگر آن شرط ها رعایت نشوند این تایید هم دیگر وجود ندارد .

اصلا چه یک شرط برای انجام کاری بگذارد چه صد شرط . چه رد کند و چه تایید. در همه حال باید تابع ولی بود.

در حرف ولی نباید ولی آورد. فقط باید گفت چشم. انجام داد.

باید تابع ولی بود که او دیده بان است . خطوط قرمز را میبیند و می شناسد . خطوطی که مرزهای حق و باطل اند . گاهی ما نمی بینیم . حواسمون نیست . اصلا نمی شناسیم . اما امام میشناسد . باید حرفهایش را با گوش جان شنید و عمل کرد که اگر نکنیم قومی دیگر می آیند و با جان و دل، با عشق این کار را انجام میدهند و ما روسیاه می شویم .

   

+اگر میخواهیم تفاوت بین ما و اهل کوفه بارز باشد، نباید به سیاهی عزا اکتفا کنیم بلکه باید کاری را انجام دهیم که آنها نکردند:‌ تبعیت و حمایت از امام