هو الرئوف

  

   

----------------------------------------------------

این دهه بهانه است، عمری ست که زیر سایه کرامت شماییم...