یا ناصر من لا ناصر له

   

“از خداوند برای پرهیزگاری یاری بخواهید، و برای انجام دستورات خدا از تقوا یاری جویید زیرا تقوا،‌امروز سپر بلا ، و فردا راه رسیدن به بهشت است . راه تقوا روشن، و رونده آن بهر مند، و امانتدارش خدا، که حافظ  آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امتهای گذشته(وحال) عرضه کرده و در آینده هم عرضه میکند، زیرا فردای قیامت همه به آن نیاز دارند“

   

خطبه 191 نهج البلاغه

ترجمه استاد دشتی