بسم الله

 

گاه هر آنچه میخواهیم نباشیم و نکنیم آن را دور میبینیم 

و هر آنچه دوست داریم که باشیم و داشته باشیم نزدیک ...

 چشمانمان ضعیف نیست!!!

نزدیک میکنیم و میشویم یعنی آنقدر آن آرزو یا وسیله را مهم و یا ارزشمند و یا زیبا میدانیم که مدام در فکرش هستیم ، آنقدر فکر میکنیم تا راهی برای رسیدن به ان بیابیم و بعد راه می افتیم برای به دست آوردنش. شاید آرزوی ما محال بوده و یا در وضعیت زندگی ما بعید بوده اما ما آن را به خود نزدیک کردیم به واسطه نزدیک کردن خودمان با آن!!!

و دور میشویم از هر آنچه دوست نداریم وقتی به آن توجهی نمیکنیم و یا آن را نادیده میگیرم و در رابطه با آن فکر نمیکنیم و حتی نزدیکترین راه ها به آن را میبندیم تا آن چیز دوست نداشتنی از ما دور شود و از خیال ما محو شود و کم کم از زندگی ما پاک شود.

گاه به درستی دوست داریم یا نداریم یعنی به درستی از یک بدی فاصله میگیریم هرچند در وجودمان باشد و به یک خوبی نزدیک میشویم هر چند از نظر همه محال باشد ولی گاه دوست داشتن هایمان معکوس میشود و حقیقتهای خیلی نزدیک را بسیار دور میبینیم . حقیقتهایی که دوربینی من و یا حتی تمام عالم تاثیری در قطعیت اتفاق افتادنش ندارد.

حواسمان باشد که خودمان را به چه چیزی نزدیک و از چه چیزی دور میکنیم. برخی آرزوها تنها سراب اند

----------------

از ابتدا که سوره مبارکه معارج را بخوانی به آیاتی می رسی که برایت آشنا اند.  شاید قبلا خوانده ای و یا شنیده ای و یا همین سوره بوده...

إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا .... یادم آمد!!

فراز پایانی دعای عهد و...

العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان