بسم الله

 

ذکر قنوت امام محمد تقی (ع):

[پروردگارا]دهش های تو پیاپی و بخشش های تو دنباله دار و نعمت های تو سرشار و شکر ما کم و ثنایمان اندک و تو شایسته مهربانی نسبت به کسی که اعتراف [به تقصیر] مکند، هستی. خداوندا اهل حق گلوگیر شده اند و صادقان در تنگنا قرا گرفتند[مجال گفتن حقایق را ندارند]...... خدایا بر محمد وآل محمد درود فرست و سستی و کوتاهی مخلصان درگاهت را با (توجه به) محبت همراه کنندگانمان، به دوستی تبعیت کنندگانمان، به قبول و کار یاری دهندگانمان که کمک کنندگان مایند و کسانی که عاشق یاد ما در نشت هایشان هستند نیرو بخش (یعنی خدایا کوتاهی مخلصان را با توجه به خصوصیات آنان (که در ادامه می آورد) درگذر و تبدیل به قوت کن). پروردگارا آنان را استوار گردان و خدایا دین ایشان که برایشان راضی گشتی، محکم گردان، و نعمت خود را بر ایشان تمام و خالصشان کن و آنان را [برای خود] برگزین و خدایا فقرشان را بر طرف و آشفتگی تنگدستی و نیازشان را اصلاح کن و گناهان و اشتباهاتشان را ببخشای و دل هایشان را بعد ازآنکه هدایت نمودی، منحرف نگردان و ایشان را با نافرمانیشان تنها وامگذار و با آنچه با پاکی به ولایت اولیائت و بیزاری از دشمنانت به آنان دادی، آنان را حفظ گردان. براستی که تو شنوای اجابت کننده هستی و پر محمد و نسل پاکش درود فرست.

----------------------------

مهج‏الدعواتو منهج العبادات‏،سید بن طاووس ص  59
البلدالأمین ،کغعمی ص  286
المصباح‏للکفعمی،کفعمی ص231
بحارالأنوار،علامه مجلسی ج 82 ص 225