بسم الله الرحمان الرحیم

*******

اى به دوشَت پرچم عِز و شَرَف

اى شده بر غربت دوران هدف

پورِ جود و سبط زهد و نجلِ حق

سائلان گِردِ حریمت صف به صف...

  سید محمد میر هاشمی

*******