بی دلیل نیست که میگویند

شهادت هنر مردان خدا ست .

هنر در استقامت برای اوست ...