یا قدیم الاحسان

و همسو میشود و هم جهت گام های عاشقان و محبانت به سوی تو. از سراسر عالم ... از پس قرنها...

یکصدا و همنوا با ضرباهنگ قلب مشتاقانت، پرتلاطم و تپش از برای ادب به گام های چهل روزه اسارت به سوی تو ...

اربعین نزدیک است...

--------------------------------------

زائران برای آنانی که توفیقشان نشد دعا کنند و جاماندگان برای مسافران کویش...